Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Cezročné obdobie

V Cezročnom období sme pozvaní lepšie chápať tajomstvo Božej lásky, uvedomovať si a prežívať mravné požiadavky nového života. Neodmysliteľnou podmienkou jeho prežívania je čítanie Božieho slova a usporiadanie si života v jeho duchu. Preto si nájdime čas na každodenné prečítanie určitej state zo Svätého písma a jeho radostné počúvanie počas svätých omší.

Príprava k sviatostiam

Nedeľné sväté omše o 11.00 hod. sú venované rodinám s deťmi. K tomu sú prispôsobené homílie i piesne. Boli by sme radi, ak by prijali pozvanie rodiny, ktoré majú deti od 3 do 15 rokov. Na tieto sväté omše pozývame aj birmovancov a ich rodiny.

Hraješ, učíš sa či učíš iných hrať na nejaký hudobný nástroj; alebo rád spievaš? Hľadáme teba: teda ďalších dospelých, mladých či deti, ktorí by chceli prispieť svojím spevom i hrou na hudobný nástroj k oslave Boha pri nedeľných svätých omšiach. Prihláste sa u manželov Števky a Vlada (tel. 0907/544423).

Nižšie, kliknutím na jednotlivé kategórie, nájdete ďalšie informácie k príprave na prijatie sviatostí.

Chcem pripomenúť rodičom prijímajúcich detí a birmovancom, že účasť na nedeľnej svätej omši a vo slávnosti je povinná! Nie je spojená len s prípravou, ale s prežívaním života viery. Ospravedlňuje nás len nemožnosť zúčastniť sa. Medzi tie patrí napr. choroba, skutky lásky blížnemu (opatrovanie), služby v práci...

Veďte seba i svoje deti, aby ste dokázali vidieť a prežívať veci duchovné. Formovanie duchovného rozmeru neodmysliteľne patrí spolu s telesným a duševným k dosahovaniu zrelosti osoby. Darujte sebe, ale aj vašim deťom, vybavenosť do života, ktorou v druhom nebudú vidieť len subjekt svojho šťastia, ale aj objekt svojej lásky; nie len telo, ktorým sa môžu uspokojiť, ale aj dušu, pre ktorú sa môžu obetovať; nie len známeho, ktorý čosi zariadi, ale aj priateľa, ktorému môžu byť darom.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov.

V októbri 2022 sme začali prípravu na sviatosť birmovania "násť" ročných. Príprava dospelých bude počas Pôstneho a Veľkonočného obdobia.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Jednota Kristovej cirkvi

Január nám ponúka zastaviť sa nad tajomstvom Cirkvi cez Kristovu výzvu, ktorú hovorí vo Veľkňazskej modlitbe: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe...“ Ide o výzvu vytvárať jednotu spoločenstva veriacich v Krista.

V súčasnej dobe je to Pápež František, ktorý otvoril nový čas pre ekumenický dialóg. Niežeby predchádzajúci pápeži nevenovali pozornosť tomuto dôležitému rozmeru života kresťanov, ale mu dáva centrálne miesto. Je vyjadrením jeho pontifikátu, ktorý sa nesie v duchu otvorených „prekvapení“. Aj preto ho volajú „pápež prekvapenia“.

Ponúka svojím vlastným štýlom a vlastnosťami, medzi ktoré patria sociálna harmónia a pokoj, vytváranie kultúry stretnutia. A tak sa vydáva do krajín, kde môže prežívať túto kultúru.

Čo pre pápeža Františka znamená „jednota kresťanov“? Pre neho, „jednota nie je ovocím našeho ľudského úsilia alebo výsledok cirkevnej diplomacie; je darom, ktorý prichádza z hora (od Boha)“. Teda, vytváranie jednoty kresťanov je dielo Božej lásky. Aj preto Ježiš prosí Otca „aby všetci boli jedno...“

V čom teda spočíva prežívanie ekumenického dialógu podľa súčasného pápeža? Znamená „uživotniť“ - teda dať mu životaschopnosť - „tento dar, ktorý chce byť viditeľný“! A to tým, že dokážeme kráčať spolu v duchu zdieľania jednej viery v Ježiša Krista.

Pre súčasnú Hlavu Katolíckej cirkvi, jednota kresťanov nie je obyčajným cieľom, ktorý majú dosiahnuť; nie je výsledkom ich snaženia, aj za cenu mnohých ústupkov. Jednota je „cestou so svojimi plánmi a rytmami, spomaleniami a zrýchleniami a tiež zastávkami“.

Jednota, ako cesta, si vyžaduje trpezlivé čakanie, húževnatosť a odhodlanie, ktoré neeliminuje konflikty či kontrasty. Naopak, pápež si uvedomuje, že „človeka môže vystaviť novým nedorozumeniam“. Preto, len ten, ktorý vníma jednotu ako dar od Boha a cestu na prejdenie, sa vie rozhodnúť prijať túto výzvu.

Jedným z prvých krokov k prijatiu tohto Božieho daru a následného prežívania tejto jednoty je bezpochyby naša modlitba za jednotu. Aj preto využime k tomu týždeň od 18. do 25. januára.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby.

Zamyslenia v čase

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce