Modlitba Otčenáš

Na tomto mieste nájdete uvažovania nad modlitbou Otčenáš, ktorú sme dostali od Pána Ježiša, ako vzor každej jednej modlitby. Boli inšpirované viacerými zdrojmi.

1. Nauč nás modliť sa!

Evanjeliá na mnohých miestach prinášajú správu, ako sa Ježiš v ústraní, či v chráme alebo v synagógach modlí. Jeho verejné pôsobenie sa nenapĺňa len v ohlasovaní a uzdravovaní.

Pri jednej príležitosti ho hľadajú samotní apoštoli, ktorí ho nevedia nájsť. Nachádza ho sám Peter na úsvite na osamotenom mieste, pohlteného v modlitbe. Oslovuje ho slovami: „Všetci ťa hľadajú!“ (Mk 1,27).

Ježiš hľadá osamelé miesta k modlitbe v tých najsilnejších momentoch. Vtedy, keď ho všetci hľadajú - aby ich uzdravil, či aby ho odsúdili (spomeňme si na modlitbu v Getsemanskej záhrade).

Modlil sa tak, ako je pozvaný modliť sa každý učeník, kresťan. Jeho učeníkom však neuniklo istá výnimočnosť jeho modlitby, preto ho prosia: „Pane, nauč nás modliť sa!“ (Lk 11,1).

Ježiš túto ich prosbu neodmieta - nenecháva si pre seba dokonalý spôsob stretnutia s Otcom. Neuzurpuje si dokonalú modlitbu a ani osobný vzťah s Otcom. Dáva svojim učeníkom dokonalú modlitbu a tak sa stáva opravdivým Učiteľom modlitby. A tým chce byť aj pre nás.

Jeho modlitbu veľmi dobre poznáme a modlime sa ju od svojho detstva. Možno jej čosi chýba, aby bola tou Ježišovou. Vždy sa máme čomusi učiť.

Modlitba je prirodzenou realizáciou ľudskej túžby. V nej sa napĺňa túžba po Bohu, po nadprirodzene. Prekonáva sa nespokojnosť srdca, o ktorej hovorí sv. Augustín: „Nespokojné je moje srdce, kým ne-spočinie v tebe, Pane!“ Podobne o modlitbe napísal súčasný pápež František: „Modlitba je tým najhlbším tajomstvom vo vesmíre, ktorým sa približujeme k Bohu.“

Otázkou je, či naše odriekané modlitby, ktoré adresujeme Bohu, sú skutočne tie, ktoré chce sám Boh počuť? Sväté písmo je plné príkladov modlitieb, ktoré Boh zavrhol či odmietol. Spomeňme si na modlitbu farizeja v chráme, ktorého srdce bolo chladné. Naopak, mýtnik odchádza ospravedlnený.

Prvým krokom v modlitbe je „byť pokorný“, pripomína súčasný Svätý Otec. Povedať mu: „Pozri, Pane, na mňa, som hriešnik a slabý!“ Kto začína modlitbu s pokorou, toho Pán počúva, pretože Pán vypočuje pokorného človeka. Objavme silu pokornej modlitby.

Modlitba (dokonalá, dlhá, vyčerpávajúca...) nie je našim cieľom. Ona je prostriedkom, ktorým sa stretávame c Otcom, tak ako Ježiš v ústraní i v chráme. Objavme tento prvý rozmer, učiac sa od Ježiša, aby sme porozumeli tej modlitbe, ktorú nás on učí. A o ktorej budeme počas tohto roku 2023 uvažovať na tých stránkach.