Farské oznamy

Oznamy na mesiac Apríl 2024

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci Apríl budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza v Liste sv. Ladislava. Večerné sväté omše v Hrašovíku sa presúvajú na 18.30 hod.

V prvopiatkovom týždni budeme v KNV spovedať pred večernými svätými omšami. Pretože duchovný otec navštívil chorých na Veľký piatok, najbližšie ich navštívi až v mesiaci máj. Prvopiatková pobožnosť bude v Košickej Novej Vsi 15 min. pred svätou omšou a v Hrašovíku na záver svätej omši. Po svätých omšiach bude výmena ružencových tajomstiev.

Prvú sobotu v mesiaci (6.4.) bude svätej omši v Košickej Novej Vsi o 7.00 hod. predchádzať Fatimská pobožnosť. Pozývame všetkých členov Ružencového spoločenstva k spoločnej modlitbe.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva (7.4.) bude o 15.00 hod. pobožnosť pred vyloženou sviatosťou oltárnou. Začneme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Touto pobožnosťou a Modlitbou Pána, Vyznaním viery a nábožnou invokáciou k milosrdnému Pánovi Ježišovi (napr. Ježišu, dôverujem ti!) môžeme získať úplné odpustky. 

V pondelok 8.4. slávime Slávnosť Zvestovania Pána (presunutý z 25.3.). Sväté omše budú v KNV o 8.00 a 17.45 hod. a v Hrašovíku o 18.30 hod.

Od 12. do 17. apríla ide naša farnosť na Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela. Počas tých dňoch kancelária farského úradu zostane zatvorená. Sväté omše a pobožnosti bude slúžiť pán dekan Jozef Jurko. Vyslúženie pohrebov a zaopatrovanie sa obráťte na kňazov z Farnosti sv. Rodiny na Sídlisku Dargovských hrdinov (Furča).

V piatok 19.4. po večernej svätej omši budú v Košickej Novej Vsi Moderované chvály pred Sviatosťou oltárnou. Príďte chváliť Pána. Môžete sa do nich zapojiť svojimi chválami, prosbami a vďakami. Pri vchode do kostola budú od nedele 10.3. pripravené lístočky, na ktoré ich môžete napísať a do štvrtka večera vhodiť do krabičky.

Týždeň pred Nedeľou Dobrého Pastiera (21.4.) sme pozvaní modliť sa za duchovné povolania. Obetujme na tento úmysel spoločnú modlitbu ruženca pred svätými omšami. V Nedeľu Dobrého Pastiera bude o 15.00 hod. osobitná pobožnosť pred sviatosťou oltárnou. Bohoslovci z nášho kňazského seminára vás pozývajú na deň otvorených dverí.

Ďakujeme za vašu štedrosť pri milodaroch na potreby chrámu a farnosti. Zvlášť bohuznámym za 100 a 50 euro. Na účet farnosti ste prispeli 200, 15 a 20 euro. V Hrašovíku 40, 20, 10 a 10 euro. 

Pri svätých omšiach na Nedeľu Božieho milosrdenstva bude zbierka na nový bohostánok a na Nedeľu Dobrého pastiera tradičná Zbierka Kňazský seminár.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na farskom úrade i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787 alebo na účet kostola v Hrašovíku SK08 0200 0000 0023 5596 8298. Vopred ďakujeme.

Trochu štatistiky z farnosti

V mesiaci november sme pokrstili a privítali do nášho spoločenstva:

9.12. - Samuel Unoka

17.12. - Zuzana Krchová

Na večnosť sme odprevadili:

12.12. - Alžbeta Mrasková

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.