Rok 2023

Agapé a 50. rokov kňazstva

Odpustová slávnosť pokračovala utorkovou (27. júna 2023) svätou omšou, ktorú slávili traja jubilanti Mons. Anton Konečný, Mons. Jozef Jurko a Mons. Anton Fabián. Takto sme mohli byť účastní na ich jubileu 50-teho výročia ich kňazskej vysviacky.

Po svätej omši bolo spoločné Agapé pre všetkých prítomných, ktoré pripravovali Emil S. spolu s ďalšími dobrovoľníkmi varením guľášu. Ženy postupne prinášali koláče a z Barčianskej pekárne prišli chleby.

Svojím spevom i tancom prispeli k sláveniu členovia FS Škvarkáre, ku ktorým sa následne pridali aj členovia FS Čorgov.

Odpust sv. Ladislava

Vnedeľu, 25. júna 2023, sme vo farskom kostole medzi sebou privítali hosťa, vdp. Radoslava Lojana, Dekana TF KU, ktorý spolu s nami slávil slávnosť nášho patróna sv. Ladislava.

Ďakujeme mu za jeho povzbudivé slová, ktoré ponúkol v homílii vyzdvihujúc morálne čnosti, rozvážnosť a hlbokú zbožnosť sv. kráľa Ladislava. Do slávenia sa zapojili svojou prítomnosťou a službou folklórne skupiny Čorgov a Škvarkáre. Avšak, slávenie predovšetkým umocnila prítomnosť vás všetkých a vaša zapojenosť do slávenie svätej omše.

Agapé pre rodiny s deťmi

Na 10. nedeľu v Cezročnom období (11. júna 2023) sme svätou omšou a spoločným agapé na farskom dvore ukončili pastoračný rok. Pripomienkou na spoločné stretávanie pri nedeľných svätých omšiach pre rodiny s deťmi a na stretnutiach k príprave na prvé sväté prijímanie bude deťmi zasadený figovník.

Prvé sväté prijímanie

3. júna 2023, v sobotu pred Nedeľou Najsvätejšej Trojice, 16 detí prijalo prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii. Témou slávnosti bola Zmluva medzi Bohom a človekom. Viditeľným symbolom podľa svätého Písma je dúha, ktorá sa zjavila na nebi po potope. Tejto slávnosti predchádzalo piatkové prijatie Sviatosti zmierenia a obnova krstných sľubov. Autor foto: Ladislav Mláka

Sviatosť birmovania

30. apríla 2023, na Nedeľu Dobrého Pastiera, sme medzi sebou privítali nášho otca arcibiskupa, Mons. Bernarda Bobera, ktorý naším 35 mladým ľuďom vyslúžil sviatosť birmovania. Ďalej im vyprosujeme, aby dary Ducha Svätého v nich neustále účinkovali a prinášali veľa ovocia. Tak žili zodpovedným kresťanským životom. Ďalšia príprava na sviatosť birmovania začne v septembri 2024. Autor foto: Eugen Bernáth

Poetica musica

Na Piatu pôstnu nedeľu, 26. marca 2023 nám Tvorivá skupina Poetica Musica, v komornom zložení o. Martin Gnip a Zuzana Eperješová, pripravila v našom Farskom kostole sv. Ladislava Pobožnosť krížovej cesty Živé spomienky (z diela „Živý. Mŕtvy. Večný“) Záujemcovia si mohli zakúpiť Knihu s CD albumom „Živý. Mŕtvy. Večný“ a následne si ju u autorov nechať podpísať.

Púť do Svätej Zeme

Veriaci našej farnosti z Košickej Novej Vsi a Hrašovíka, spolu s niektorými z Rozhanoviec a Košických Oľšan sa zúčastnili na Púti do Svätej zeme od 5.-12. marca 2023.

Naša skupina 48 pútnikov a sprievodca o. Marek Hutár mala možnosť navštíviť mnohé miesta, ktoré sú dôležité pre nás kresťanov. Miesto narodenia Ježiša Krista - Betlehem, miesto jeho umučenia a smrti - Jeruzalem, ale i mnohé iné, kde žil, učil a robil zázraky (Nazaret, Kafarnaum, Betsaida, Jericho a ďalšie).

Aby sme využili voľný čas, navštívili sme aj neplánované miesta ako pevnosť Herdium či akvadukt v Cezárei Filipovej.

Duchovný otec Marek Hutár nám ponúkol obsiahle komentáre a vysvetlenia k miestam, ktoré sme navštívili. A to v spojitosti s verejným účinkovaním Ježiša, ale aj vzhľadom na históriu Izraelského národa a následne kresťanov.

Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za túto službu pre veriacich našej farnosti počas putovania vo Svätej zemi. 

Tieňová krížová cesta

Na Prvú pôstnu nedeľu (26. februára 2023) nám deti s rodičmi pripravili pobožnosť krížovej cesty, v ktorej využitím tieňa sprítomnili jednotlivé zastavenia. Takouto nevšednou formou sme mohli uvažovať nad jednotlivými udalosťami, cez ktoré musel Pán Ježiš prejsť, aby nám ponúkol spásu. Ďakujeme Vladovi a Števke za myšlienku, prípravu a nácviky.