Zamyslenia v čase

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve Listu sv. Ladislava.

Jednota Kristovej cirkvi

2023-01: Január nám ponúka zastaviť sa nad tajomstvom Cirkvi cez Kristovu výzvu, ktorú hovorí vo Veľkňazskej modlitbe: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe...“ Ide o výzvu vytvárať jednotu spoločenstva veriacich v Krista.

V súčasnej dobe je to Pápež František, ktorý otvoril nový čas pre ekumenický dialóg. Niežeby predchádzajúci pápeži nevenovali pozornosť tomuto dôležitému rozmeru života kresťanov, ale mu dáva centrálne miesto. Je vyjadrením jeho pontifikátu, ktorý sa nesie v duchu otvorených „prekvapení“. Aj preto ho volajú „pápež prekvapenia“.

Ponúka svojím vlastným štýlom a vlastnosťami, medzi ktoré patria sociálna harmónia a pokoj, vytváranie kultúru stretnutia. A tak sa vydáva do krajín, kde môže prežívať túto kultúru.

Čo pre pápeža Františka znamená „jednota kresťanov“? Pre neho, „jednota nie je ovocím našeho ľudského úsilia alebo výsledok cirkevnej diplomacie; je darom, ktorý prichádza z hora (od Boha)“. Teda, vytváranie jednoty kresťanov je dielo Božej lásky. Aj preto Ježiš prosí Otca „aby všetci boli jedno...“

V čom teda spočíva prežívanie ekumenického dialógu podľa súčasného pápeža? Znamená „uživotniť“ - teda dať mu životaschopnosť - „tento dar, ktorý chce byť viditeľný“! A to tým, že dokážeme kráčať spolu v duchu zdieľania jednej viery v Ježiša Krista.

Pre súčasnú Hlavu Katolíckej cirkvi, jednota kresťanov nie je obyčajným cieľom, ktorý majú dosiahnuť; nie je výsledkom ich snaženia, aj za cenu mnohých ústupkov. Jednota je „cestou so svojimi plánmi a rytmami, spomaleniami a zrýchleniami a tiež zastávkami“.

Jednota, ako cesta, si vyžaduje trpezlivé čakanie, húževnatosť a odhodlanie, ktoré neeliminuje konflikty či kontrasty. Naopak, pápež si uvedomuje, že „človeka môže vystaviť novým nedorozumeniam“. Preto, len ten, ktorý vníma jednotu ako dar od Boha a cestu na prejdenie, sa vie rozhodnúť prijať túto výzvu.

Jedným z prvých krokov k prijatiu tohto Božieho daru a následného prežívania tejto jednoty je bezpochyby naša modlitba za jednotu. Aj preto využime k tomu týždeň od 18. do 25. januára.