Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Núdzový stav

Nová Vyhláška ÚVZ predlžuje núdzový stav s istými zmenami. Jedna sa týka možnosti slúženia bohoslužieb s obmedzeným počtom veriacich na max. 40 osôb. Táto vyhláška nadobudla platnosť 10. decembra 2021.

Preto sväté omše od piatku 10. decembra 2021 budeme slúžiť za prítomných veriacich v čase a na úmysly tak, ako sú uvedené v Liste sv. Ladislava. Povolený vstup je len pre tých, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní (2. alebo 3. dávkou) alebo v posledných šiestich mesiacoch prekonali chorobu Covid19. Využite i individuálnu pastoračnú starostlivosť. Bližšie informácie nájdete v Oznamoch.


Cezročné obdobie

V cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa, najmä v nedele, pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.

Je obdobím, v ktorom kresťanské spoločenstvo vierou vniká do hĺbky veľkonočného tajomstva a uvedomuje si mravné požiadavky nového života. Neodmysliteľnou podmienkou toho je počúvanie Božieho slova a usporiadanie života v jeho duchu. Preto Druhý vatikánsky koncil rozhodol, aby sa do liturgického slávenia zaviedlo hojnejšie a rozmanitejšie čítanie zo Svätého písma.

Najmä nedeľné slávenia sú dôležitými okamihmi na ceste kresťanského dozrievania a obnovy v Kristovi. V deň, ktorý Cirkev nazvala dňom Pána, pripomína si Pánovo vzkriesenie, ktoré slávi i na Veľkú noc.

Práve nedeľnou oslavou Kristovho vzkriesenia obnovuje v sebe kresťan vlastnú veľkonočnú existenciu a kráča k plnej miere Kristovho veku (Ef 4, 13). Nedeľa je týždenným stretnutím so zmŕtvychvstalým Kristom.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Poďakovanie za rok 2021

So záverom roka 2021 chcem, ako správca tejto farnosti, vyjadriť poďakovanie za vytváranie farského spoločenstva. To by nebolo možné bez vášho príspevku, cez vašu prítomnosť až po každú jednu vašu službu pre farnosť.

Vďaka patrí pánu dekanovi Mons. Jozefovi Jurkovi za jeho pomoc s pastoračnom službou. Zvlášť za spovedanie a slúženie svätých omší v mojej neprítomnosti.

Poďakovať sa chcem členom pastoračnej a ekonomickej rady v Košickej Novej Vsi a v Hrašovíku za váš čas venovaný hľadaniu riešení mnohých praktických úloh a za vaše rady pre dobro farnosti. Napriek rôznym obmedzeniam sa nám podarilo šesťkrát stretnúť v KNV a raz v Hrašovíku. Vďaka aj za vašu neustálu dispozíciu pri organizácii života farnosti a zveľaďovaniu majetku farnosti.

Za vedenie účtovníctva ďakujem Alenke Seligovej (KNV) a Marcele Cenknerovej (H). Zvlášť prvej za celú ekonomiku farnosti. Obom aj za skrášľovanie našich kostolov ikebanami.

Vďačnosť patrí vám, ktorí sa „točíte“ okolo sakristii našich kostolov. Emilovi Spišiakovi, ktorý sa chytil vo voľnom čase pomoci v sakristii. Po jeho nastúpení do zamestnania, túto službu konali s obetavosťou aj Alžbeta Nagyová a manželia Raďakoví. V kostole sv. Marty túto úlohu napĺňa dlhodobo František Köver, ktorému v poslednom čase pribudlo aj zvonenie.

Chceme sa poďakovať kantorke Slávke Seligovej za doprevádzanie svätých omší, pobožností a pohrebov hraním na orgáne a spevom; Tomášovi Ondrušovi a mužom za spev. Za ich neprítomnosti sa tešíme, keď spev „potiahnú“ ujo Gazdag či teta Marta.

Veľká vďaka patrí Vám ženám, ktoré prichádzate každú sobotu upratovať naše kostoly. Je to silný príklad pomoci spoločenstva. Pozvite ďalšie ženičky z vašich rodín - veď často počúvam, že „tu každý každému rodzina“ - aby sa tiež zapojili do tejto služby.

Ďakujeme horliteľkám Ružencového spoločenstva i vám, ktoré sa chodíte predmodlievať modlitbu ruženca tak v Košickej Novej Vsi ako aj v Hrašovíku. Ďakujeme aj lektorom, ktorí pri svätých omšiach poslúžite čítaním v nedele, v sviatky ale aj cez týždeň.

Ďakujem vám, ktorí ochotne pomôžete skrášľovať a zveľaďovať okolie kostolov i farskej budovy. Veľkou pomocou sú kurátori - zvlášť páni Štefan Hric a Dušan Gazdag; s elektrikou ochotne pomôže p. Miroslav Varga a s hydroinštaláciou p. Vladimír Müller. Tu chcem poďakovať aj p. Petrovi Lobodowskému a firme Loli Garden.

Ďakujeme aj za spoluprácu na rôznej úrovni s Mestskou časťou Košická Nová Ves a obcou Hrašovík. Zvlášť za otvorenú komunikáciu a ochotu prispieť k spoločnému dobru ďakujem obom starostom Michalom Krchom a Renátou Demkovou. Osobne sa chcem poďakovať aj Eve Spišiakovej pri organizovaní smútočných obradov na našom cintoríne.

Dovoľte sa mi poďakovať aj mojím rodičom za pomoc na fare, zvlášť ocinovi pri udržiavaní farskej záhrady a mamine za pranie a žehlenie prádla pre kostol.

Na záver sa chcem poďakovať za všetku vašu pomoc - či duchovnú, nehmotnú i hmotnú - pomocou ktorej sme mohli organizovať život farnosti a zveľaďovať jej majetok.

Z väčších investícii za rok 2021 to bola inventarizácia drevín, frézovanie, mulčovanie a kosenie cirkevných pozemkov na Herľanskej ulici; reštaurovanie všetkých obrazov; reštaurovanie a elektrifikácia mosadzného lustra a ďalšie rôzne potrebné opravy na kostole a farskej budove.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.