Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Pôst - Čas radosti

Aj tento rok môžeme objaviť dôležitosť Veľkého pôstu. V centre je chápať ho ako putovanie. Ono začína v tme, ktorú má putujúci kresťan hneď zanechať a nasmerovať svoje životné kroky k stále jasnejšiemu svetlu. Pôstne obdobie sa tak stáva časom kráčania k radosti Veľkej noci, v ktorej prežije krásu vzťahu s Bohom a s ostatnými.

Mnohé duchovné výzvy, zvlášť tá benediktínska, poukazujú na spätosť medzi prežívaním radosti a prežívaním pôstneho obdobia. Totiž všetko - aj askéza, teda praktizovanie pôstu - má zmysel do tej miery, ak nám posilňuje našu vieru a našu nádej.

Pôstne obdobie je časom obnovy poriadku v našom bytí. Uvedomujúc si, že všetko je ovocím milosti Pána, ktorý v nás pôsobí. A radosť, o ktorej sa hovorí na Štvrtú pôstnu nedeľu, nie je ničím iným ako radosťou nechať sa milovať Bohom.

O akej radosti to vlastne hovoríme? Koreň latinského slova „letizia“ je slovo „letame“, teda „hnoj“. Teda podstata radosti tkvie v plodnosť. Všimnime si, že radosť vzniká z niečoho, čo samo osebe nie je príliš vznešené. Paradoxne však, bez neho radosť zostáva prinajmenšom zvädnutá ak nie mŕtva.

Či sa nám to páči alebo nie, kresťanská radosť vychádza z rozpoznania našich limitov a nedokonalostí. Tam sa otvára srdce človeka pre radosť, ktorá pochádza z následného otvorenia sa pre radostné posolstvo spásy: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ 

Pôst tak predchádza oslave zmŕtvychvstania. Totiž pravá radosť, radosť Ducha Svätého, predpokladá prechod: prechod zo smrti k zmŕtvychvstaniu. Predpokladá teda zrieknutie sa našej všemohúcnosti. Túžby vnucovať naše túžby ľuďom i udalostiam.

Skutočná radosť je tá, ktorá pochádza zo zlomeného srdca, ktoré očistené pokáním a obdarované Božím milosrdenstvom smeruje k životu vykúpeného človeka. Toto je cesta z tmy k radosti života svetla.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Nájdete tu aj informácie pre prvoprijímajúce deti.

Máme aj ponuku pre mladých vo veku 14-16 rokov k pravidelnej (duchovnej) formácii. Stretká s rozhovormi i zábavou.

Chceš miništrovať (slúžiť) pri svätých omšiach a bohoslužbách? Príď na pravidelné stretnutia na prvú sobotu v mesiaci.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Ružencové s.

Výmena ružencových tajomstiev je na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Členovia sú pozvaní k spoločnej modlitbe na prvú sobotu v mesiaci. 

Modl. matiek

Všetky matky pozývame k modlitbe za svoje deti.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce