Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Mesiac Jún: Srdce Ježišovo

Mnohé rodiny, spoločenstvá i jednotlivci sú hlboko dotknutí dnešnou situáciou. Pre niektorých to je strach z osobného stretnutia, pre iných rešpekt voči zdraviu blížneho a pre ďalších vzniknutá ekonomická situácia stratou zamestnania či obmedzení. Sú to skutočnosti, ktoré zabraňujú prežívaniu pokoja a radosti z každodenného života.

Do tejto situácii prichádza výzva Pápeža Františka, aby sme sa modlili k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ide o modlitbu, ktorá trpiaceho, ustráchaného či depresívneho človeka priblíži k Božiemu srdcu. A Ježišovo srdce pozná bolesť i úzkosť. Dáva však nový spôsob života.

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní ustráchaným učeníkom ponúka pokoj a novú výzvu: “Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” V tejto výzve nachádzajú nový spôsob života. Pričom Ježiš pred svojim nanebovstúpením ešte dodáva: “Ja som s vami po všetky dni…” Preto nikto nie je sám. A to spoznávame v modlitbe k Božiemu Srdcu, pri ktorom nachádzame i výzvu k novému povstatiu a začiatku.

Táto úcta k Ježišovmu Srdcu sa zrodila už v stredoveku. Ale v sedemnástom storočí sa začína ešte viac rozvýjať po zjaveniach sv. Márii Margherite Alacoque, ktorú 13. mája 1920 pápež Benedikt XV. vyhlásil za svätú citujúc jej slová: „Toto je srdce (Ježišovo), ktoré tak milovalo ľudí“. V dvadsiatom storočí sa oddanosť oživuje posolstvom svätej Faustíny Kowalskej o Božom milosrdenstve. Aj Pápež František na stretnutí s delegátmi z Bratstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho povedal: “Srdce Kristovo je také veľké, že nás všetkých chce privítať v povstaní nehy. Blízkosť k Pánovmu srdcu nabáda naše srdcia, aby sa s láskou priblížili k našim bratom, a pomáha nám vstúpiť do súcitu s trpiacimi a úbohými.”

Preto nebojme sa v tomto mesiaci jún prosiť Božské Srdce Ježišovo o milosť. Aby pretvoril aj naše srdce. Aby sa stalo citlivým pre blížneho a otvorené pre pomoc.

Mesiac Máj

V mesiaci máj, okrem modlitby ruženca, sa zvykneme modlievať aj Loretánske litánie. Už v skorom stredoveku sa začali objavovať litánie k Božej Matke. Najstarší text tohto druhu sa zachoval z 12. storočia a pochádza z nemeckej diecézy Mohuč (Mainz).

Bolo to však talianske mariánske pútnicke mestečko Loreto, v ktorom sa začali verejne používať začiatkom 16. storočia v takej forme, ako ich poznáme dnes. Preto aj ten prívlastok Loretánske. Tieto sa postupne rozšírili do západnej Cirkvi a úradne ich schválil pápež Benedikt XIV. (1740 – 1758). Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie príhovoru Božej Matky je prejavom skrúšeného a pokorného srdca človeka. Invokácie, ktoré litánie obsahujú, poukazujú na tajomstvá spásy spojené so životom Panny Márie. Ide o účinnú a užitočnú modlitbu, ktorá najkrajšie vyznieva v spievanej forme. Pri jej prednese možno získať čiastočné odpustky.

Jednotlivé invokácie boli dopĺňané postupne pápežmi. Posledné doplnil minulého roku Svätý Otec František: Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov.

Na tomto mieste nájdeš úlohy, ktoré vyplň a odošli.

Klikni sem a nájdeš to, čo hľadáš. Odpovedz a odošli.