Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Predpísaná karanténa

Nakoľko som sa stretol s pozitívnou osobou, od nedele 28.2.2021 som v povinnej dvojtýždňovej karanténe. Preto nie som k dispozícii k osobnému stretnutiu. V priestoroch fary, v ktorých sa zdržiavam, nemám dosah na pevnú linku - preto sa touto cestou ku mne nedovoláte. Môžete ma kontaktovať na mojom mobilnom čísle 0911 - 689 724. Poteší :-). Ďakujem za pochopenie a modlitbu. d.o. Dominik

Pastiersky list

Drahí bratia a sestry,

14. februára sa v univerzálnej Cirkvi slávi ako sviatok svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Oni svojím významom presiahli dobu, v ktorej pôsobili. Vytvorili hodnoty dodnes nábožensky a kultúrne formujúce a stvárňujúce národy Európy, ba i sveta. Ich posolstvo v čase zrodu kresťanskej Európy bolo – osobitne pre slovanské národy – zvlášť potrebné a ostáva aktuálne až do súčasnosti.

Klikni na odkaz a čítaj ďalej...

Učiť sa ľudskosti

Zbabelosť sa pýta: „Je to bezpečné?“ Pohodlnosť sa pýta: „Je to výnosné?“. Márnivosť sa pýta: „Je to výhodné?“ Skutočnú veľkosť človeka nie je vidieť v časoch komfortu a bez problémov, ale vždy, keď čelí riziku alebo výzve.

Toto sú slová amerického bojovníka pre ľudské práva Martina Luthera Kinga. Áno, zbabelosť, pohodlnosť a márnivosť sú tri smutné sestry, ktoré kráčajú ulicami ľudských dejín so svojimi mnohými nasledovníkmi. Predsa jestvuje množstvo ľudí, ktorí sa vyberú cestou odvahy a pracnej pokory. Vyberú sa cestou spravodlivosti, lásky a starostlivosti.

V tomto Roku sv. Jozefa, nám Cirkev kladie Ježišovho pestúna a ochrancu Svätej Rodiny za vzor hľadania pravého dobra. Nehľadá jednoduchú cestu vlastného bezpečia. Vlastnej výhodnoti. Alebo vlastnej pohodlnosti. V centre jeho uvažovania je dobro. Jeho, Máriine i to spoločné dobro.

Na takú cestu sme pozvaní vykročiť aj my. Možno si teraz kladiete otázku: Ale ako zistím, v čom spočíva to spoločné dobro? Nad tým sa Cirkev zamýšľala po stáročia. A najlepšie ho definoval sv. Tomáš Akvinský: "Spoločné dobro je súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť."

Sme pozvaní, aby sme v prostredí, v ktorom sa pohybujeme, vytvárali také podmienky, ktoré umožňujú každému človeku rásť v dokonalosti. Teda rozvýjať svoje talenty a schopnosti, aby dosahoval vlastnú dokonalosť. Nie pohodlnosť či márnivosť - ale dokonalosť v ľudskosti.

Nech je nám súčasná situácia príležitosťou porozmýšľať, či túžime po takejto spoločnosti. A, ako ja, ty, oni dokážeme prispieť, každý svojím spôsobom, k tvorbe takejto spoločnosti. Nech je nám, v Roku sv. Jozefa, práve Ježišov pestún a ochranca symbolom hľadanie toho najvyššieho dobra.

Covid-19

Na základe Uznesenia Vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, sa slávenie bohoslužieb riadi podľa tzv. Covid automatu.

Pokiaľ nebude možné sláviť bohoslužby v našich kostoloch, slávime ich príslušný deň o 8.00 hod. súkromne, bez účasti veriacich. Chcem vás uistiť, že úmysly svätých omší budú odslúžené v dohodnutý deň. Buďte s nami duchovne spojení v modlitbe.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Poďakovavanie za Rok 2020

Skončil sa Rok 2020 a preto by som sa chcel poďakovať viacerým konkrétnym ľuďom za pomoc nášmu farskému spoločenstvu.

V prvom rade chcem poďakovať môjmu predchodcovi d.o. Patrikovi Šarišskému za jeho pastiersku starostlivosť o naše farské spoločenstvo v prvom polroku. Iste to nebolo ľahké reagovať na situáciu vzhľadom na pandemické obmedzenia. Ďakujem i pánu dekanovi Jozefovi Jurkovi za jeho ochotu v spovednej službe či slúžení svätých omší.

Veľká vďaka patrí našim kostolníkom Alžbete Nagyovej a Františkovi Koverovi za ich odovzdanú službu. Za otváranie a zatváranie kostolov, za prípravu na sväté omše. Našej Betke i za pranie či žehlenie, priebežné udržiavanie poriadku v kostole, pomoc na fare, organizovanie upratovania, za jej službu v Ružencovom spoločenstve a mnoho ďalších činností. Tiež chcem poďakovať pani Nagyovej, ktorá okrem vedenia ekonomiky, perie a žehlí pre kostol v Hrašovíku. Poďakovanie patrí i Emilovi Spišiakovi za jeho ochotu a pomoc v posledných dvoch mesiacoch a pani Gazdagovej za pranie a žehlenie. Manželom Raďakovým za občasné zastupovanie v sakristii.

Vďačnosť patrí členom ekonomickej a pastoračnej rade, pani Seligovej a pani Valušovej, vždy ochotným pánom Hricovi, Gazdagovi, Nagyovi, Ondovi. Za ich pomoc a rady v hospodársko-materiálnej oblasti, pani Seligovej i za kvetinovú výzdobu, a pánom pri udržiavaní budov či trávnika. Ďakujem i viacerým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť pri prácach na farskej budove, zvlášť p. Vargovi s elektrikou. Chcem sa poďakovať i kurátorom z Hrašovíka za ich pomoc.

Chcem sa poďakovať Vám, ženy, ktoré prichádzate upratovať naše chrámy (i farskú budovu). I tým, ktoré nie ste napísané a radi prídete pomôcť. Nezabúdam i na vás, ktorí prichádzate čítať čítania, spoločné prosby a v posledných mesiacoch i oznamy farnosti. Mám radosť z vašej pripravenosti “nastúpiť”, aj keď nie ste zapísaní, alebo prijmete úlohu čítať pri svätých omšiach počas týždňa. Nemalá vďaka patrí aj všetkým členom Ruženco-vého spoločenstva, zvlášť tým, ktorí prichádzajú predmodlievať sa pred svätými omšami.

Slávenie svätých omší by sa nezaobišlo bez našej pani kantorky Slávky Seligovej a speváka Tomáša Ondruša či mužov na chóre. Ďakujem aj pánovi Gazdagovi, ktorý aj napriek veku, ochotne potiahne spev v ich neprítomnosti.

Teším sa zo spolupráce s miestnym úradom, s pánom starostom Michalom Krchom a referentkou Evou Spišiakovou, ktorým ďakujem za mnohorakú pomoc a rady.

Chcem sa poďakovať i miestnym podnikateľom za mnohorakú pomoc a spoluprácu: pani Pastorovej (WOOW), slečne Spišiakovej (Hádes), manželom Forgáčovým (Forgstav), pánom Mrázkovi (Zbereko), Lobodowskému (Loligarden), Nigutovi (Origut).

Na záver by som sa chcel poďakovať za vašu štedrosť. Vďaka darom od jednotlivcov a od pravidelných prispievateľov do “zvončeka” sa nám podarilo, nie len udržať v chode našu farnosť, ale po 30.-tich rokoch užívania renovovať z vnútra farskú budovu (okrem kancelárie, katechetickej miestnosti a archívu), renovovať obrazy, svietniky a sväteničku. Odovzdať k renovácii ďalší obraz a starobylý mosadzný luster. Zefektívniť kúrenie v kostole, dovybaviť ho spotrebičmi, odkladacími skrinkami v sakristii a regálmi pod vežou. Získali sme, po výmene parciel so Slovenským pozemkovým fondom, prístupovú cestu k našim pozemkom.

Ako prejav vďačnosti, okrem pravidelných nedeľných svätých omší obetovaných za vás všetkých, rád som odslúžil na Silvestra ďakovnú svätú omšu za všetkých dobrodincov našej farnosti.

COVID-19: Hľadať spoločné dobro.

V súčasnej dobe, v demokratickom a štátnom charaktere našej spoločnosti, udržať verejný poriadok a verejné zdravie je v kompetencii štátu a štátnych inštitúcií. Istotne, štát zlyháva na mnohých úrovniach. A hlavne, čo sa týka v starostlivosti o zdravie jednotlivcov i spoločnosti. Je nepripravený aj na súčasnú situáciu. A s tým treba rátať aj pri našom rozhodovaní a konaní. Preto upozornenia lekárov i obmedzenosť nášho zdravotníckeho systému nás volajú, aby sme prevzali zodpovednosť za potreby celej spoločnosti i za budovanie spoločného dobra. Aby sme nestáli pred situáciou, v ktorej budeme počuť: "Prepáčte, ale v našej nemocnici už nie je viac miesta pre vášho otca i matku."

Prvý spôsob je akceptovanie nariadení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a Vláda SR. Akokoľvek sa nám zdajú iracionálne - ani nie tak v ich potrebe, ako skôr v ich všeobecnosti. Nosiť rúško je potrebné - to nikto nespochybňuje. Ale všade? Všeobecnosť nariadenia je dôsledkom nezodpovednosti mnohých, ktorí doteraz nedbali na dodržiavanie základných princípov - napr. R.O.R. (rúško, odstup, ruky). Predstavte si, že poviete dieťaťu: “Môžeš si ísť zobrať len jednu lyžicu nutely.” Ale ono zje skoro všetko. Nebude nasledovať všeobecný zákaz jesť nutelu? Preto dodržujme nariadenia.

Druhý spôsob nás vedie ku konaniu, ktoré ide za hranicu nariadení. Napríklad, nosenie rúška "vždy", keď sa približujeme k osobe s vyšším vekom (prepáčte šesťdesiatnici, ale v tomto prípade patríte do tejto kategórie), k ľuďom s chronickými chorobami či obezitou. A to aj vtedy, keď žije v jednej domácnosti. Si dieťa, mladík či deva, nemusíš vedieť, že si nosičom tohto vírusu. Ale mať rád a vážiť si život tvojej mamky, starkého či súrodenca môžeš, alebo lepšie musíš. Aj tým, že si umyjeme (či vydezinfikujeme) ruky vždy, keď prichádzame z vonku do vnútra nášho príbytku, práce či školy. Aj vtedy, keď sa nám zdajú byť čisté. Jednoducho vírusy nevidíme.

Vírus, tento i ďalšie, je spoločným zlom. Zlom, ktorý napáda či ovplyvňuje celú spoločnosť. Snažiť sa pochopiť nastavené limity a dodržiavať ich znamená zamýšľať sa nad "spoločným dobrom", ktoré je srdcom a nosným princípom Sociálnej náuky Cirkvi. Zároveň, kreatívne hľadať spôsoby transformácie tejto obmedzujúcej situácie na niečo cenné. Jedným cenným prínosom bude určite uvedomenie si prítomnosť najbližších a ich vzácnosť.

Na tomto mieste nájdeš úlohy, ktoré vyplň a odošli.

Klikni sem a nájdeš to, čo hľadáš. Odpovedz a odošli.