Rok sv. Jozefa

Rok sv. Jozefa

Pápež František ešte v 8. decembra 2020 vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom sv. Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.

Zároveň, Apoštolská penitenciária vydala dekrét, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. Tieto odpustky môžeme získať tak, že okrem bežných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmyslel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu) je potrebné splniť jednu z nasledujúcich pomienok:

  • aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš;

  • zúčastniť sa na (aspoň jednodňovej) duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o svätom Jozefovi;

  • vykonať skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva;

  • modliť sa v rodine alebo spoločne modlitbu svätého ruženca;

  • zveriť svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa;

  • prosiť v modlitbe o príhovor svätého Jozefa za hľadajúceho prácu a za dôstojnejšiu prácu pre každého;

  • pomodliť sa Litánie k sv. Jozefovi alebo inú modlitbu k sv. Jozefovi za prenasledovanú Cirkev a za úľavu pre všetkých kresťanov.

Zvlášť 19. marca (sviatok svätého Jozefa), 1. mája (sviatok svätého Jozefa robotníka), na sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), a na 19. deň každého mesiaca a každú stredu pomodliť sa schválenú modlitbu k sv. Jozefovi alebo vykonanie úkonu zbožnosti k úcte sv. Jozefa.

V našom farskom spoločenstve sa spoločne budeme modlievať Litánie k úcte sv. Jozefovi každú stredu 10 minút pred rannou svätou omšou.