Rok rodiny

Rok rodiny Amoris laetitia

Okrem Roka sv. Jozefa, Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine. Ten bol zhrnutý v posynodálnej apoštolskej exhortáci Amoris laetitia – Radosť lásky.

Tento Rok rodiny Amoris laetitia má koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať Svetové stretnutie rodín za účasti pápeža.

Ciele osobitného roka rodiny „Amoris Laetitia“ možno zhrnúť do piatich bodov:

  1. Spoznávať obsah apoštolskej exhortácie Amoris laetitia, aby mohli „ľudia pocítiť, že evanjelium rodiny je radosť, ktorá napĺňa srdce a celý život“. Rodina, ktorá objavuje radosť z prijatého daru i z darovania sa pre Cirkev a spoločnosť, „sa môže stať svetlom vo tmách sveta“. A dnešný svet potrebuje toto svetlo.

  2. Ohlasovať, že sviatosť manželstva je darom a obsahuje v sebe silu ľudskej lásky, ktorá mení svet. Manželstvo ako aj kňazstvo sa dopĺňajú a sú darom pre Cirkev i svet.

  3. Rodiny sa majú stávať aktívnymi účastníkmi apoštolátu. Aj rodina sa más tať misionárskou.

  4. Pozvať mladých ľudí k uvedomovaniu si, aké dôležité je formovať sa v pravde lásky a v sebadarovaní.

  5. Apoštolát a ohlasovanie má zahŕňať manželské páry, deti, mladých ľudí, seniorov i situácie rodín poznačené krehkosťou.

Aj na týchto stránkach sme vyhradili priestor na priblíženie sily rodinného života. Zároveň pozývame rodiny s deťmi a s mladými na sväté omše každý utorok. V párny týždeň homília bude smerovaná mladým a v nepárny týždeň deťom.

Objaviť silu manželskej lásky

Je mnoho dôvodov, prečo si zobrať do ruky Exhortáciu Amoris leatitia Pápeža Františka a začítať sa do nej. Doprevádzaný počas Roku rodiny, objavme prvý z nich: manželská láska.

U bohatých i u chudobných, vzhľadom k rodinnému životu, jestvovalo jedno nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť postavenie alebo bohatstvo rodiny: zamilovanie sa syna alebo dcéry. Preto jestvovala prax dohodnutých manželstiev. Až 20. storočie prináša pre nás neodmysliteľné: ženiť sa alebo vydať sa z lásky.

Tento posun prišiel cez dve fázy. Prvá je jasne ukončená a nikto o nej nepochybuje. Už je to láska, ktorá rozhoduje, kto by sa mal oženiť alebo vydať. Už to nie sú rodičia či poručníci.

Chýba však implementácia druhej fázy, ktorou je každodenné prežívanie rodinného života manželskou láskou. V minulosti to nebola manželská láska, ktorá riadila život v domácnosti. Bol to rodičovský model. Samotný výraz manželstvo pochádza z latinského slova matrimonium, teda z latinských slov matris munus, ktorý môžeme preložiť ako “matkin úrad”. Každá rodina zároveň mala i svoje vlastníctvo - patrimonium. To pochádzalo zlatických slov patris munus, teda “otcov úrad”, ktorému tak bola zverená starosť o vlastníctvo. Toto rozdelenie poskytuje zaujímavý obraz o tom, načom bola tradičná rodina založená.

Pre tento vžitý model života v rodine, mnohí súčasní manželia prežívajú “neskúsenosť” prežívania manželskej lásky, ktorá by riadila celý rodinný život. Láska jednoducho “núti” ľudí ženiť sa a vydávať sa, ale nevie, ako “riadiť” rodinu. V mnohých domácnostiach stále vládne starodávny rodičovský model.

Pápež František, vo svojom dokumente, s veľkou konkrétnosťou ukazuje, ako realizovať druhú fázu revolúcie lásky. Amoris laetitia vysvetľuje vlastnosti, vďaka ktorým môže manželská láska ovládať život v našom dome. Preto čitateľa pozýva “prekročiť prah pokojného domu, v ktorom sedí rodina okolo slávnostného stola”. Pričom dodáva: “Uprostred nachádzame manželský pár - otca a matku - s celým ich príbehom lásky”.

V skutočnosti mnohí manželia desivým spôsobom zanedbávajú ústrednosť svojho “príbehu lásky” a uchyľujú sa k starodávnemu spôsobu prežívania rodinného života postaveného na rodičovstve a starostlivosti o domácnosť. Príbeh lásky skĺzne na perifériu ich pozornosti.

Pápež František navrhuje ako túto “svadobnú” lásku, ktorou sa mladomanželia berú, urobiť každodennou atmosférou vzťahu i realizáciou celého rodinného života.