Farské oznamy

Oznamy

Nakoľko sa postupne vylepšuje pandemická situácia a neustále sa upravujú obmedzenia, prosím vás, aby ste ich sledovali prostredníctvom masmédií a zachovávali ich i v našich chrámoch. Určite bude potrebné zachovať isté rozostupy, nasadený respirátor FFP2 (rúško), dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu.

Sväté omše budú podľa rozpisu, ktorý nájdete v Liste sv. Ladislava, ktorý nájdete na linku uvedenom nižšie. V kostoloch si ho môžete zobrať pri východe a odniesť do svojich príbytkov či hodiť susedom do schránky.

Sviatosť zmierenia môžete prijať 45 minút pred večernými svätými omšami.

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Z dôvodu pandemickej situácie upustíme od tradičnej procesie a na záver Eucharistickej adorácie bude krátka pobožnosť s Eucharistickým požehnaním. Pri speve Ctime túto sviatosť slávnu môžeme získať plnomocné odpustky.

Tento týždeň nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie.

V piatok navštívim chorých v obvyklom čase. Budúcu sobotu bude na začiatku svätej omše Fatimské večeradlo.


Na budúcu nedeľu (6.6.2021) máme zbierku na naše chrámy. Ďakujeme za podporu.

Pri Oltári Bolestnej Panny Márie môžete z blízka vidieť reštaurovaný starobylý luster, ktorý následne inštalujeme v strede kostola. Jeho reštaurovanie stálo 1.200 euro. Ak chcete podporiť tento úmysel, môžete to urobiť do pripraveného košíka alebo v sakristii kostola.

Ďakujeme vám za všetky milodary na potreby farnosti, môžete ich odovzdať pri východe z kostola. Na budúcu nedeľu bude júnová zbierka na potreby chrámu. Ďakujeme Márii Nemjoovej za 50 euro; Vám, ktorí ste z pohrebu Štefana Daňka obetovali 200 euro a bohuznámym, ktorí prispeli na farský účet sumou 50, 33 a 20 euro.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek kostola, v sakristii kostola, na farskom úrade ale i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.


Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.