Farské oznamy

Pravidelné aktivity

Mesiac október je mesiacom ruženca. Každý deň sa pol hodinu pred začiatkom večernej svätej omši budeme spoločne modliť Modlitbu svätého ruženca.

Prosím, aby sa zapojili jednotlivé ruže. V utorok pozývam deti, mladých a rodiny.

39. týždeň - ruža č.5: Tomáš Ondruš

40. týždeň - ruža č.1: Mária Brudňáková

41. týždeň - ruža č.2: Helena Kavečanská

42. týždeň - ruža č.3: Alžbeta Pytelová

43. týždeň - ruža č.4: Jozefína Baranová

Svätá omša v utorok bude venovaná deťom, rodinám a mladým. Rozpis tém, ktorým bude venovaná homília nájdete na nasledujúcej strane.

V stredu sa o 6.50 hod. sa spoločne modlíme Litánie k úcte sv. Jozefovi. Môžeme získať úplné odpustky.

Každý štvrtok od 16.30 hod. je vo farskom kostole vyložená Sviatosť oltárna k osobnej adorácii. O 17.30 hod. ju ukončíme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Vo štvrtkovej homílii sa zamýšľame nad Pápežským dokumentom Amoris laetitia, z dôvodu slávenia Roku rodiny.

Ďalšie oznamy

Rešpektujme platné nariadenia Vlády SR a ÚVZ SR. Zvlášť nosenie respirátora a vytváranie sociálnej vzdialenosti.

Sväté omše budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tretej strane tohto listu. V Hrašovíku sa čas piatkových svätých omší presúva na 17.00 hod.

Vo štvrtok (30.9.) po večernej svätej omši chcem poprosiť mužov, aby prišli pomôcť preniesť sochu Panny Márie Ružencovej. Na záver sa môžeme pomodliť jeden desiatok Ruženca a Pod tvoju ochranu.

Na prvý piatok (1.10.) bude na záver svätej omše krátka pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Po nej výmena ruž. tajomstiev. V Hrašovíku bude prvopiatková pobožnosť 15 min. pred svätou omšou.

V sobotu (2.10.), svätej omši predchádza Fatimská pobožnosť. V ostatné soboty sa modlíme Loretánske litánie o 6.45 hod.

Tento mesiac navštívim chorých až v pondelok po prvom piatku v mesiaci (4.10.) v doobedňajších hodinách. Dajte vedieť chorým, ktorých príbuzní nenavštevujú náš kostol.

V pondelok (4.10.) po večernej svätej omši bude stretnutie redakčnej rady Listu sv. Ladislava. Prosím, aby záujemci o túto službu prišli do katechetickej miestnosti.

Vo štvrtok (7.10.) po večernej svätej omši v kostole bude nezáväzné a krátke stretnutie záujemcov o členstvo v Ružencovom spoločenstve. Pozývam všetkých, ktorí váhate alebo nie ste členmi. Zvlášť mladšie generácie a príbuzných súčasných členov nášho spoločenstva.

V pondelok (11.10.) po večernej svätej omši bude v katechetickej miestnosti na fare organizačné stretnutie horliteľov Ružencového spoločenstva.

V nedeľu 17.10. o 15.00 hod., pri príležitosti slávenia Misijnej nedele, bude pobožnosť pri kríži smerom na Heringeš. Pozývame zvlášť mladých a rodiny na prechádzku a duchovné pookriatie. Týmto sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí sa o kríže nachádzajúce sa v katastri Košická Nová Ves, staráte. Chcem vás povzbudiť o pokračovanie tejto vašej služby. Aj to je dôležité misijné svedectvo o vašej viere.

Vo štvrtok (21.10.) na záver svätej omše bude požehnanie našich starkých. V homílii sa zamyslíme nad hodnotou staroby v perspektíve dokumentu Pápeža Františka Amoris laetitia. Po nej by si duchovný otec chcel urobiť fotku so všetkými prítomnými vo veku 80+.

V sobotu (23.10.) bude po rannej svätej omši bude krátka obnova pre členov Ružencového spoločenstva. V jej závere by sa uskutočnili voľby horliteliek. Ďakujem súčasným horliteľkám za vedenie modlitby ruženca pred svätými omšami. Chcem vás ďalej poprosiť o túto službu pre naše farské spoločenstvo, aj keď nebudete už horliteľkami.

Skupinku žien na upratovanie v sobotu 23.10., prosíme, aby prišli v piatok (22.10.) po svätej omši.

V noci, zo soboty (30.10.) na nedeľu, sa mení čas. O 3.00 hod. letného času posúvame hodiny na 2.00 hod.

Ďakujeme za všetky vaše milodary na potreby chrámu a farnosti. Zvlášť naším chorým, ktorí pri návšteve duchovného otca na prvý piatok v mesiaci september prispeli 110 eurami; mladomanželia Štoberoví 200 euro; mladomanželia Lackoví 100 euro; z pohrebu Štefan Ordoša 100 euro; z pohrebu Ladislava Lengyela 100 euro, bohuznáma rodina 100 euro a p. Milkoš 200 euro. Bohuznáma rodina na účet 100 euro. Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek kostola, v sakristii kostola, na farskom úrade ale i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

V mesiaci október bude v nedeľu 10.10. pri svätých omšiach Zbierka na opravu oporného múru a plotu. V nedeľu 17.10. je vyhlásená Zbierka na misie. Ďakujeme za vašu štedrosť a v nedeľných svätých omšiach vyprosujeme všetkým darcom Božie požehnanie.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.