Farské oznamy

Oznamy

Na budúcu nedeľu (1.8.2021) slávime v Hrašovíku odpustovú slávnosť sv. Marty. Príde medzi nás pán dekan Mons. Pavol Dráb. Zároveň vás pozývam na trojdňovú obnovu (27.-29.7.2021) pred slávnosťou. Počas svätých omší sa budeme zamýšľať nad troma aspektami zo života sv. Marty, ktoré nám pripomína i dokument Amoris laetitia Pápeža Františka. Témy sú 1. Marta, žena dôvery; 2. Marta, žena nádeje; a 3. Marta, žena radosti.

Slávime Rok sv. Jozefa, a pri tejto príležitosti sme dostali schválené litánie k sv. Jozefovi, ktoré sa budeme spoločne modlievať každý utorok 10 min. pred svätou omšou. Pozývam zvlášť našich mužov a otcov k tejto spoločnej modlitbe a svätej omši.

Z dôvodu zlepšovania sa pandemickej situácie chceme obnoviť pondelkové mariánske večeradlá pred svätou omšou a výmenu ružencových tajomstiev na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu.

Ďakujeme vám za všetky milodary na potreby chrámov a farnosti. Zvlášť Márii Sýkorovej za 50 euro, mladomanželom Ondrušovým za 200 euro a bohuznámej za 50 euro. Na účet zaslali bohuznámi 50 a 15 euro, 33 a 30 euro. Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek kostola, v sakristii kostola, na farskom úrade ale i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Na budúcu nedeľu (1.8.2021) bude zbierka na potreby našich chrámov. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť.


Zrušenie dišpenzu

K 30. júnu 2021 náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober (spolu s ostatnými biskupmi Slovenska) zrušil dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach. Ako píše: “Pre dobro všetkých veriacich nie je viac potrebné predlžovať dišpenz.”

Ďalej pokračuje: “Nedeľné slávenie Eucharistie tvorí základ kresťanského života. Preto veriaci sú povinní zúčastniť sa na slávení Eucharistie v prikázaných dňoch, ak len nie sú ospravedlnení z vážneho dôvodu. Takýmto vážnym dôvodom zostáva zvýšené zdravotné riziko, zhoršená epidemická situácia v regióne, choroba alebo nevyhnutná starostlivosť o chorého, znížená imunita s rizikom vzniku choroby. Od veriacich, ktorí sa nemôžu zúčastniť svätej omše, sa žiada, aby svätili Deň Pána a modlili sa, čítali Sväté písmo a zúčastňovali sa na skutkoch lásky.”


Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Ondruš, syn rodičov nebohého Jaroslava a Dariny rodenej Fabriciovej, narodený v Košiciach a bývajúci v Košickej Novej Vsi a Dominika Kerpčárová, dcéra rodičov Dušana a Dany rodenej Belanskej, narodená v Košiciach a bývajúca v Košiciach. Kto by vedel o nejakej prekážke k uzavretiu ich manželstva, nech to nahlási na farskom úrade.
Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.