Farské oznamy

Oznamy na mesiac máj

Sväté omše budú v mesiaci máj podľa rozpisu. Aj keď sa zrušili mnohé pandemické obmedzenia, napriek tomu zachovajme základné hygienické predpisy.

V mesiaci máj sa budeme 15 minút pred svätými omšami spoločne modlievať májovú pobožnosť. V nedele bude pobožnosť pred prvou svätou omšou. Modlitba ruženca bude anticipovaná 15 minút.

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať pred večernými svätými omšami. Na prvý piatok v mesiaci (6.5.2022) doobeda duchovný otec navštívi chorých. Prvopiatková pobožnosť bude vo farskom kostole 15 min. pred večernou svätou omšou. V Hrašovíku na záver svätej omše. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Nasledovať bude spoločná modlitba členov Ružencového spoločenstva a výmena ružencových tajomstiev.

Na prvú sobotu v mesiaci (7.5.2022) bude svätej omši predchádzať fatimská pobožnosť. Pozývame všetkých členov Ružencového spoločenstva k spoločnej modlitbe. Svätá omša je obetovaná za vás.

V pondelky o 16.00 hod. pokračujú stretnutia dospelých, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania.

Pripomíname, že každý štvrtok od 16.30 hod. predchádza svätej omši Eucharistická adorácia obetovaná za duchovné povolania našej farnosti a arcidiecézy. Ukončíme ju o 17.30 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Na Nedeľu Dobrého Pastiera, 4. veľkonočnú nedeľu (8.5.2022) vás predstavení a seminaristi z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, Hlavná 81, pozývajú na deň otvorených dverí. Program sa začína svätou omšou o 11.00 hod.

V pondelok, 16.5.2022 po svätej omši (o 18.30 hod.) bude na fare stretnutie farskej a ekonomickej rady.

Vo štvrtok 26.5.2022 slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. a večer o 17.45 hod. Svätá omša v Hrašovíku o 18.30 hod.


Poďakovanie

Ďakujeme za všetky vaše milodary na potreby chrámu a farnosti. Zvlášť bohuznámym za 100, 50 a 50 euro; bohuznámej rodine 100 euro, rod. Eliášovej za 100 euro, z pohrebu Márie Seligovej 200 euro. Na účet farnosti zaslali bohuznáme rodiny 200 a 50 euro, a bohuznámi 50 a 20 euro. Na kostol v Hrašovíku prispela bohuznáma 50 euro; na účet zaslali bohuznáme osoby 25, 10 a 10 euro.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na far. úrade alebo zaslaním na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Minulomesačná Zbierka na Boží hrob činila 341,90 euro. Peniaze boli odoslané na príslušný účet a následne pôjdu na podporu a udržiavanie posvätných miest vo Svätej zemi. Ďakujeme aj za milodary na kostol a potreby farnosti vyzbierané počas slávenia Veľkej noci. V nedeľu 8. mája môžete podporiť Kňazský seminár a 29. máj je vyhlásená Zbierka na Masmédiá.

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať:

· Ladislav Pytel, syn rodičov Ladislava a Bernadetty r. Nagyovej

a Simona Lukáčová, dcéra rodičov Jozefa a Dany r. Salokyovej;

· Jozef Brezina, syn rodičov Jozefa a Janetty r. Zelenkovej

a Martina Fedešová, dcéra rodičov Pavla a Beáty r. Milošovej;

Kto by vedel o prekážke k uzavretiu ich manželstiev, nech to nahlási na farskom úrade.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.