Farské oznamy

Usmernenia COVID-19

Aktualizované 15. novembra 2020: Od pondelka, 16. 11. 2020, je opäť možné sláviť bohoslužby s väčším počtom osôb. Náš kostol bude otvorený 45 minút pred sv. omšou k modlitbe sv. ruženca. V kostoloch je nutné zachovať šachovité sedenie a tak využiť polovicu existujúcej kapacity na sedenie kostola. Zároveň je zakázané zhromažďovať sa pred kostolom.

  • Stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.

  • Prijmime i nasledovné usmernenia: v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii či telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

  • Rizikové osoby nech zvážia návštevu chrámu.

Sväté omše budú podľa rozpisu, ktorý nájdete v Liste sv. Ladislava.

Ďalšie informácie

Úmysly svätých omší na nasledujúci týždeň nájdete v Liste sv. Ladislava. Z dôvodu obmedzeného počtu veriacich na bohoslužbách, na najbližšie nedele zachováme svätú omšu o 9.30 hod.

Počas mesiaca november je možné získať odpustky pre duše v očistci. Podmienky k ich získaniu nájdete na nižšie.

Vo štvrtok od 16.30 hod. bude vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna k adorácii, počas ktorej sa pomodlíme modlitbu ruženca a zakončíme o 17.30 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Pred večernými svätými omšami môžete prijať sviatosť zmierenia.

Deti, ktoré sa pripravujú na sväté prijímanie a sviatosť zmierenia; i mladí, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania nájdu na tejto internetovej stránke úlohy k splneniu. V pondelok večer dostávajú novú úlohu, ktorú je potrebné splniť do nasledujúcej soboty.

Budúca nedeľa, 29.11., je Prvou adventnou nedeľou. Pri všetkých bohoslužbách požehnáme adventné vence a sviece, ktoré môžete položiť pred svätými omšami na schody pred bohostánok. Poobede, o 14.45 hod. požehnáme obecný adventný veniec. Účasť podľa aktuálnych usmernení, ktoré budú ohlásené pri bohoslužbách.

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti, ktoré vhadzujete do pokladničiek pri východe z kostola. Osobne svoj dar môžete odovzdať v sakristii kostolov, na farskom úrade alebo prevodom na účet (na kostol KNV č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787; na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298). Do poznámky napíšte, ako chcete, aby sme váš dar ohlásili v oznamoch (napr. meno a priezvisko, bohuznámy/a, rod. …).

Na kostol a farské potreby obetovali bohuznáme 50 euro a 100 euro, rod. Tóthová 100 euro, bohuznámy 50 euro. Na farský účet bohuznámy 33 euro. Darcom vyprosuje Božie požehnanie.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.

Odpustky

Tohto roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Apoštolská penitenciária stanovuje:

  • úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, počas mesiaca november. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

  • úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem vylúčenia akejkoľvek pripútanosti k hriechu (aj všednému) a splnenie vyššie uvedených odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte tri podmienky:

  1. svätá spoveď (akonáhle to bude možné);

  2. sväté prijímanie (akonáhle to bude možné);

  3. modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Výzva k pôstu

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský vyzýva: "Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm."

Dodáva: "Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi."

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.