Farské oznamy

Oznamy na mesiac November 2022

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci november budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tretej strane tohto listu.

V oktáve Všetkých svätých od 1.11. do 8.11. môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdete na 2. strane tohto listu. Z toho dôvodu budú sväté omše každý deň aj v Hrašovíku. Využime túto príležitosť vyprosiť večný odpočinok našim zosnulým. Po večerných svätých omšiach v Košickej Novej Vsi sa presunieme ku krížu na cintoríne a spoločne sa pomodlíme, aby sme mohli získať odpustky. Pozývame hlavne pracujúcich, rodiny s deťmi a mladých, ktorí nemáte čas doobeda a poobede. Príďte na večernú svätú omšu, na sväté prijímanie a potom na cintorín.

Prosíme horliteľky ruží, aby zabezpečili vedenie Modlitby ruženca pred večernými a nedeľnými svätými omšami. Pred rannou svätou omšou v stredu sa modlíme Litánie k úcte sv. Jozefa za mužov našej farnosti a sobotu Loretánske litánie za ženy našej farnosti. Pred nedeľnou svätou omšou o 11.00 hod. sa duchovný otec bude modliť spolu s deťmi jeden desiatok Ruženca. Pozývame deti zapojiť sa k predmodlievaniu jedného Zdravas´u.

Všetkých pozývame na štvrtkové Eucharistické adorácie o 16.30 hod. Ukončíme ich tradične o 17.30 hod. Korunkou k B. milosr.

Vo štvrtok, 3.11. o 19.00 hod. bude na fare stretnutie farskej a ekonomickej rady.

V prvopiatkový týždeň budeme spovedať pred večernými svätými omšami. Na prvý piatok v mesiaci (4.11.2022) doobeda navštívi duchovný otec chorých našej farnosti. Prvopiatková pobožnosť v Hrašovíku bude o 16.45 hod. a v Košickej Novej Vsi na záver večernej svätej omši.

Na prvú sobotu v mesiaci (5.11.2022) bude svätej omši predchádzať o 7.00 hod. Fatimská pobožnosť. Pozývame všetkých členov Ružencového spoločenstva k spoločnej modlitbe. Svätá omša je obetovaná za členov spoločenstva.

V sobotu 12.11. o 8.00 hod. po rannej svätej omši prosíme o pomoc pri upratovaní nášho chrámu a jeho okolí. Zídu sa mocné chlapské ruky i ženská pedantnosť.

Nedeľu 20.11. slávime Slávnosť Krista Kráľa, zároveň je to posledný týždeň v Cezročnom období.

Nedeľou, 27.11. začíname Adventné obdobie. Vo svätých omšiach budeme žehnať adventné vence a sviece. Prineste ich do kostola a položte na schody pred bohostánok. Odporúčame, aby adventný veniec bol súčasťou každej kresťanskej rodiny, pri ktorom sa jej členovia schádzajú k spoločnej modlitbe.

Ďakujeme za všetky vaše milodary na potreby chrámu a farnosti. V nedeľu 13.11. bude v Košickej Novej Vsi zbierka na opravu oporného múru. V ten deň v Hrašovíku na nový elektronický orgán. Na Prvú adventnú nedeľu (27.11.) je vyhlásená Zbierka na charitu.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na far. úrade alebo zaslaním na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Ďakujeme za všetky služby (upratovanie, lektorstvo, kostolníčenie), ktorými obohacujete naše farské spoločenstvo. Zároveň vás prosíme, aby ste si sami vymenili služby.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.