Farské oznamy

Pravidelné aktivity

Každý deň pred večernými svätými omšami sa modlíme Modlitbu ruženca, ktorý sa predmodlieva príslušná ruža.

35. týždeň - ruža č.1: Mária Brudňáková

36. týždeň - ruža č.2: Helena Kavečanská

37. týždeň - ruža č.3: Alžbeta Pytelová

38. týždeň - ruža č.4: Jozefína Baranová

39. týždeň - ruža č.5: Tomáš Ondruš

Od mesiaca október svätá omša v utorok bude venovaná deťom, rodinám a mladým.

V stredu pred rannou svätou omšou o 6.50 hod. sa spoločne modlíme Litánie k úcte sv. Jozefovi. Môžeme tak v Roku sv. Jozefa získať úplné odpustky.

Každý štvrtok od 16.30 hod. je vo farskom kostole vyložená Sviatosť oltárna k osobnej adorácii. O 17.30 hod. ju ukončíme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Nasledovať bude svätá omša v tradičnom čase o 17.45 hod. V homílii by sme sa zamýšľali nad Pápežským dokumentom Amoris laetitia, z dôvodu slávenia Roku rodiny.

Na prvý piatok v mesiaci (3.9.) o 17.30 hod. bude krátka pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Na prvú sobotu v mesiaci (3.9.), svätej omši predchádza Fatimská pobožnosť so začiatkom o 7.00 hod. V ostatné soboty sa budeme modliť Loretánske litánie 10 min. pred začiatkom svätej omše.

Ďalšie oznamy

Z dôvodu neustálych zmien v pandemickej situácii je potrebné sledovať nastavenia tzv. COVIDautomat-u. Prosím, aby sme ich dodržiavali a prispeli k rýchlejšiemu vytvoreniu normálneho stavu.

Pri príležitosti vyhlásenia zvona z roku 1802 za národnú kultúrnu pamiatku s obnovením zvonenia a zvonárov v obci Hrašovík, vás pozývame 1.9. so začiatkom o 14.00 na komorné podujatie pre obec a verejnosť. Súčasťou programu je Ekumenická pobožnosť s požehnaním zvona, tradičné ručné zvonenie, udelenie certifikátov zvonárom, prezentácia výrobkov od zvonárov, panelová prezentácia zvonu, zvonice a zvonárov Hrašovíka.

Na prvý piatok v mesiaci (3.9.) navštívim doobeda chorých. Prosím o trpezlivosť. Čakanie môžete využiť počúvaním Rádia Lumen alebo sledovaním TV Lux. Ak máte vo svojich domácnostiach osoby, ktoré sú neschopné samé prísť do chrámu na svätú omšu alebo k sviatosti zmierenia, rád navštívim aj ich. Stačí ich prihlásiť na farskom úrade a zabezpečiť na prvý piatok mesiaci, aby niekto otvoril príbytok. Aj naši starší potrebujú Božie milosti spojené s prijímaním Eucharistie.

V pondelok, 6.9., po večernej svätej omši o 18.30 hod. bude stretnutie Farskej ekonomickej a pastoračnej rady. Ďakujem vopred za vašu účasť.

Sväté omše na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú ako v nedeľu. Napriek tomu, že nejde o prikázaný sviatok, vás pozývam k sláveniu Eucharistie, aby sme si vyprosili pomoc od Patrónky Slovenska. V Košickej Novej Vsi, bude na záver krátka poklona so zasvätením pred Oltárom Bo-lestnej Panny Márie. Svätá omša na sviatok Povýšenia sv. Kríža, z dôvodu návštevy Svätého Otca, bude ráno o 7.00 hod.

Streda (15.9.), piatok (17.9.) a sobota (18.9.) sú jesennými kántrovými dňami. Jeden z nich je záväzný. Ich obsahom je poďakovanie Pánu Boh za úrodu. Na záver svätej omše v sobotu (18.9.) bude požehnanie plodov záhrad, ktoré doneste uložené v košíku (čerstvé či zavárané - ako počas Veľkej noci).

V pondelok, 27.9. slávime 23. výročie posviacky kostola sv. Marty v Hrašovíku. Slávnostná ďakovná svätá omša bude o 19.00 hod.

V priebehu mesiaca september si rodičia detí, ktoré nastupujú do tretieho ročníka ZŠ (alebo starší), môžu vyzdvihnúť v sakristii prihlášku na prvé sväté prijímanie. Príprava začne v októbri a bude spočívať v účasti na svätej omši a stretnutí v utorok každý nepárny týždeň (s výnimkou slávností a prázdnin). V nasledujú-com čísle nájdete rozpis na mesiac i jednotlivé témy, ktorým sa budeme venovať. Pre všetky deti je pripravená aktivita zbierania kartičiek biblických postáv, ktoré si budú môcť vymieňať medzi sebou a nalepovať do pripraveného albumu. Tie budú môcť získať aj za účasť na nedeľných svätých omšiach.

V párnych týždňoch, od 5. októbra, pozývam na utorkovú svätú omšu mladých - zvlášť tých, ktorí v tomto roku prijali sviatosť birmovania. V homílii budeme uvažovať nad jednotlivými pravdami viery. Príprava na sviatosť birmovania a samotné vyslúženie bude každý druhý rok, teda v máji 2023. Príprava začne v septembri 2022. Rátajte s touto ponukou v plánovaní.

Od tohto čísla List sv. Ladislava bude vychádzať raz za mesiac. Chcem pozvať kreatívne osoby, ktoré by sa chceli stať členmi redakčnej rady. Stretnutie by bolo na začiatku mesiaca a v druhej polovici mesiaca. Predpoklad je jeden: nadšenie. Cieľ je: stretnutie (káva, čaj či niečo sladké budú). Úlohou bude napísanie nejakej správičky alebo rada o tom, čomu sa venovať. Veľmi by pomohla osoba zdarná v gramatike a štylistike (nie je podmienkou).

Z dôvodu zmeny formátu Listu sv. Ladislava, ak chcete dať odslúžiť úmysel svätej omše na konkrétny termín, musíte to urobiť najneskôr do 10. predchádzajúceho mesiaca. Pripomínam, že sväté omše v nedele a prikázané sviatky sú vyhradené pre úmysly za živých (okrem 1. výročia smrti alebo rozhodnutí kňaza). Myslíme na našich príbuzných - tak nebohých ako aj živých. Je krásne darovať im takýto duchovný dar pri ich rôznych životných jubileách alebo situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Ak v rozpise pri svätej omši chýba úmysel, môžete využiť a dať na ten deň.

Ďakujeme za všetky vaše milodary na potreby chrámu a farnosti. Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek kostola, v sakristii kostola, na farskom úrade ale i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298. Je možné využiť službu trvalého príkazu v IB, čo vyučívajú tri osoby. V mesiaci september bude v nedeľu 12.9. pri svätých omšiach zbierka na opravu oporného múru a plotu. V nedeľu 19.9. je vyhlásená zbierka na Rádio Lumen. Ďakujeme za vašu štedrosť a v nedeľných svätých omšiach vyprosujeme všetkým darcom Božie požehnanie.

Nie všetky deti majú také finančné zabezpečenie ako tie naše. Preto Arcidiecézna charita Košice začala 12. ročník Zbierky školských pomôcok. Chce sa zapojiť aj naša farnosť. Pri oltári Bolestnej Matky bude do 14. septembra pripravená krabica, do ktorej môžete vkladať školské pomôcky (tašky, zošity, písacie potreby,…). Zvlášť maminy školákov vám iste poradia, čo všetko ich deti potrebujú. Pri nákupe pre svoje deti či vnúča-tá, prihoďme niečo do nákupného košíka aj na tento účel. Viac informácii nájdete na webovej stránke: www.charita-ke.sk

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.